TOPlist
Praha

Notář Vám sepíše závěť nebo prohlášení o vydědění

Sepsání závěti u notáře


Sepsáním závěti můžete pro případ své smrti vyřešit své majetkové záležitosti a předejít tak následným majetkovým sporům mezi dědici. Zejména osoby, které nežijí v manželství, případně nemají děti, by měly být informovány o tom, kdo po nich bude ze zákona dědit a případně zvážit, zda nesepsat závěť. Pokud Vám závěť sepíše notář formou notářského zápisu, zůstává originál závěti bezpečně uložen u notáře, dále je existence závěti elektronicky evidovaná v centrální evidenci pořízení pro případ smrti  vedené Notářskou komorou České republiky. Oproti jiným způsobům sepsání závěti, které zákon připouští, je tak na nejvyšší možnou míru zaručeno, že dědictví bude skutečně podle vůle pořizovatele projednáno. Závěť můžete také sepsat tak, že ji celou sepíšete vlastní rukou a vlastnoručně podepíšete. Takto sepsanou závěť můžete uložit u notáře a i v tomto případě bude její existence zanesena do centrální evidence pořízení pro případ smrti. Při dědění má závětní dědic přednost před dědici ze zákona, jedinou výjimkou jsou potomci pořizovatele závěti, kteří mají nárok na zákonem stanovený díl nepominutelného dědice. Závěť lze kdykoliv změnit nebo odvolat. Další možností je u uzavření smlouvy mezi zůstavitelem a jeho dědici, kterou na rozdíl od závěti nelze jdenostranně měnit. Podle nového občanského zákoníku se může dědic vzdát svého dědického práva předem - ještě za života zůstavitele. Oba dva posledně uvedené případy vyžadují formu notářského zápisu. NOZ přináší celou řadu novinek - možnost ukládat podmínky a příkazy dědicům, odkázat konkrétní věc odkazem, určit kdo bude dědit po závětním dědici (svěřenský nástupce) atp. Vždy je dobré se poradit s notářem.

Listina o vydědění


Nechcete-li, aby po Vás dědil Váš potomek a jsou-li pro to zákonem stanovené důvody, je třeba sepsat prohlášení o vydědění. Jedná se o sepsání formálně a obsahově náročné listiny a zvláště v tomto případě je vhodné nechat listinu sepsat notářem. Vyděděná osoba může po smrti zůstavitele napadnout listinu o vydědění žalobou u soudu. Dědicem ze zákona se však stane až ve chvíli, kdy soud pravomocně rozhodne, že důvody vydědění nebyly dány.

Ustanovení správce dědictví

Zejména podnikatelé, kteří vlastní zcela nebo zčásti podnik, případně obchodní podíly, by na ustanovení takové osoby neměli zapomínat, neboť tak lze předejít nenahraditelným škodám vyplývajícím ze sporů dědiců.
Notářské služby
Převody nemovitostí Notářské úschovy Ochrana věřitele Závěti, vydědění Manželské smlouvy Zástavní smlouvy Ověřování a osvědčování Družstva Společenství vlastníků Dědictví Výpisy veřejné správy Konverze dokumentů
Úvod Aktuality Časté dotazy Ceny Kontakty Objednat
Akciová společnost Společnost s.r.o.
Obchodní společnosti
Jak vybrat právníka  Užitečné odkazy Mapa stránek