TOPlist
Praha

Zástavní smlouva jako zajištění dluhu, Rejstřík zástav

Zástavní smlouva k hromadné věci a nemovitostem nezapisovaným do katastru nemovitostí


Zástavní smlouva je jednou z možností, jak zajistit pohledávku zapůjčitele (věřitele) vůči vydlužiteli (dlužníkovi). Zástavou může být každá věc, se kterou lze obchodovat (věc hmotná i nehmotná, movitá i nemovitá). Zvláštní úprava zástavního práva se týká případů, kdy jsou předmětem zástavy nemovitosti, které se neevidují v katastru nemovitostí (například sklep), závod nebo jiná věc hromadná. Podrobně to upravuje § 1314 NOZ, který určuje pro tento případ povinnou formu zástavní smlouvy jako veřejné listiny - notářského zápisu. Totéž platí v případech, kdy věřitel požaduje zápis zástavního práva do Rejstříku zástav. Získává tak výhodu v tom, že při existenci  několika zástavních práv k jedné věci, z nichž některá nebudou zapsána do Rejstříku zástav, bude vždy přednostně uspokojen ten z věřitelů, jehož právo je v Rejstříku zástav zapsáno. Podle NOZ lze do Rejstříku zástav také zapsat pouhý zákaz zřízení zástavního práva k věci, aniž by k této věci muselo být zřízeno zástavní právo.

Zástavní smlouva k nemovitostem zapsaným v katastru nemovitostí


Smlouvu o zřízení zástavního práva k nemovitostem evidovaným v katastru nemovitostí Vám notář sepíše formou notářského zápisu. Zástavní právo v tomto případě vzniká vkladem do katastru nemovitostí. Katastrální úřad notářské zápisy přezkoumává zjednodušeným postupem. Je-li k jedné nemovitosti zapsáno více zástav, je možné dle NOZ zapsat zástavní právo i na místo uvolněné zástavy a zachovat tak výhodné pořadí.

Rejstřík zástav


Postup zápisu do Rejstříku zástav je upraven  Předpisem notářské komory ČR o Rejstříku zástav. Rejstřík zástav slouží nejen k povinným zápisům zástavních práv, ale je možné v něm i vyhledávat. U kteréhokoliv notáře lze z evidence zjistit, zda určitá věc je či není zastavena ve prospěch věřitele a předejít tak riziku koupě zastavené věci. Věřitel může totiž při změně vlastníka uplatnit své zástavní právo na novém majiteli. Rejstřík zástav není veřejně přístupný. Notář vydá žadateli opis nebo výpis z RZ nebo potvrzení o tom, že v RZ není určitá věc, hromadná věc nebo soubor věcí evidována jako zástava jen na základě písemné žádosti o vydání opisu nebo výpisu z RZ.


Notářské služby
Převody nemovitostí Notářské úschovy Ochrana věřitele Závěti, vydědění Manželské smlouvy Zástavní smlouvy Ověřování a osvědčování Družstva Společenství vlastníků Dědictví Výpisy veřejné správy Konverze dokumentů
Úvod Aktuality Časté dotazy Ceny Kontakty Objednat
Akciová společnost Společnost s.r.o.
Obchodní společnosti
Jak vybrat právníka  Užitečné odkazy Mapa stránek