TOPlist
Praha

Notář je právnickou profesí, která má výsadní postavení


Notář nebo advokát ?


Notář je právnickou profesí, která má výsadní postavení dané zákonem. Právní úkony, které mají předepsamou formu veřejné listiny - notářského zápisu, nemohou být nahrazeny úkony advokáta, exekutora či jiného právníka. Notář vystupuje vždy nestranně a nezávisle. Na rozdíl od advokátů, realitních kanceláří či jiných zástupců klienta, musí notář poskytnout vždy objektivní radu a poučení všem účastníkům právního úkonu. Počet notářů je pevně stanoven - platí numerus clausus. Na uvolněný notářský úřad je notář jmenován ministrem spravedlnosti na základě výsledků konkurzu. Na činnost notářů dohlíží Notářská komora České republiky formou pravidelných tematických kontrol. Odměna notáře je upravena vyhláškou, Smluvně si může notář dohodnout odměnu pouze za právní pomoc a jiné činnosti, které nejsou notářským úkonem (například vypracování podání na vklad do katastru nemovitostí, vyplnění daňového přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí apod.)  Vyhláška stanoví, že v odměně notáře je započtena právní porada spojená s rozborem věci, provede-li notář úkon, jehož se porada týká.


Jak vybrat právníka ? Notář a životní situace.


V obecném povědomí je notář spojován s řízením o dědictví, sepisováním závětí a listin o vydědění. Kromě toho jsou další životní situace, kdy je role notáře nezastupitelná. Jde o takové případy, kdy zákon předepisuje formu notářského zápisu. Notářský zápis je veřejnou listinou, jejíž originál je uložen u notáře. Veřejná listina má větší právní sílu než smlouva či jiná listina opatřená podpisy smluvních stran. Notářský zápis lze předložit jako důkaz skutečností v něm uvedených, neboť zákon přiznává veřejné listině kvalifikované právní účinky spočívající v předpokladu jejich pravdivosti a zákonnosti.

Příklady:
Upravit majetkové poměry manželů rozšířením nebo zúžením společného jmění manželů je možno manželskou smlouvou, případně smlouvou mezi snoubenci. Notář s Vámi sepíše manželskou smlouvu formou notářského zápisu. Uznání závazku dlužníka splatit dluh sepíše notář formou notářského zápisu se svolením k přímé vykonatelnosti. Takový notářský zápis je exekučním titulem a ochrání věřitele před nutností soudního vymáhání dluhu. Ověření podpisu do zahraničí, osvědčení o tom, že je někdo na živu, osvědčení průběhu konání valných hromad společností, prvních schůzí společenství vlastníků, osvědčování  skutkových dějů a osvědčování stavu věcí jsou notářské úkony, které na žádost provádí notář a nepřísluší žádné jiné právní profesi. I tam, kde není forma notářského zápisu předepsána, získáte u notáře větší právní jistotu a nemusíte shánět žádné výpisy - notář má přímý přístup do katastru nemovitostí, obchodního rejstříku a dalších registrů veřejné správy. Smlouvu o převodu nemovitostí notář sepíše přímo formou notářského zápisu, na žádost přijme kupní cenu do notářské úschovy, vyhotoví návrh na vklad do katastru a může Vás i zastupovat před katastrálním úřadem.
Převody nemovitostí Notářské úschovy Ochrana věřitele Závěti, vydědění Manželské smlouvy Zástavní smlouvy Ověřování a osvědčování Družstva Společenství vlastníků Dědictví Výpisy veřejné správy Konverze dokumentů
Notářské služby
Úvod Aktuality Časté dotazy Ceny Kontakty Objednat
Akciová společnost Společnost s.r.o.
Obchodní společnosti
Jak vybrat právníka  Užitečné odkazy Mapa stránek