TOPlist
Praha

Zakladatelské listiny a valné hromady společnosti

Akciová společnost - založení


Předpokládejme variantu založení akciové společnosti bez veřejné nabídky akcii. Zakladatelem může být jedna právnická osoba a nebo více zakladatelů - fyzických i právnických osob. Je-li pouze jeden zakladatel, pak vám notář sepíše notářským zápisem zakladatelskou listinu. Je-li více zakladatelů, pak bude sepsána zakladatelská smlouva. Dříve než budou zakladatelské dokumenty zpracovány, je třeba poradit se s notářem o základních atributech akciové společnosti, jakými jsou její název, sídlo, předmět podnikání a základní kapitál. Musíte si také předem ujasnit, kolik bude členů představenstva, jaký bude způsob jednání a podepisování za společnost,kolik bude členů dozorčí rady,jaká bude podoba akcií, počet akcií a jejich jmenovitá hodnota, způsob svolání valné hromady. Je-li více zakladatelů, musí být stanovena výše úpisu akcií jednotlivými akcionáři a určen správce vkladu. Pro založení společnosti je třeba mít prostředky na splacení základního kapitálu společnosti. Minimální základní kapitál činí  2 mil. Kč. Před zápisem společnosti do obchodního rejstříku musí být splaceno alespoň 600 000 Kč. Základní kapitál se skládá do banky před podáním návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku a pro činnost společnosti ho lze využít po zápisu společnosti do obchodního rejstříku. Zatímco u společnosti s ručením omezeným se společníci zapisují do obchodního rejstříku, u akciové společnosti se akcionáři do obchodního rejstříku nezapisují. Podle druhu vydaných akcií se akcionáři zapisují buďto do seznamu akcionářů, který vede společnost, jsou-li vydány akcie na jméno, nebo se o nich žádná evidence nevede, jsou-li vydány akcie na majitele. Do obchodního rejstříku se zapisuje představenstvo a dozorčí rada společnosti.

Akciová společnost - změny


Obchodní zákoník vyjmenovává případy, kdy je při změně akciové společnosti vyžadováno vyhotovení notářského zápisu, jímž se osvědčuje rozhodnutí valné hromady nebo rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady. Jde o změnu stanov společnosti - změna sídla, názvu, předmětu podnikání, změnu druhu či formy akcií, štěpení a spojování akcií, zvyšování a snižování základního kapitálu, při přeměnách společnosti a dále v případech schvalování smluv, na jejichž základě dochází k převodu nebo nájmu podniku nebo jeho části. Notář poskytne notářské služby spolu s dalším právním servisem.

Související právní služby notáře pro akciové společnosti

Notář vyhotoví nejen zákonem vyžadované notářské zápisy, ale i potřebné další listiny k podání na zápis do obchodního rejstříku (návrh,podpisové vzory,plné moci…) a může vás před obchodním rejstříkem i zastupovat. Odměnu notáře stanoví notářský tarif .  
Notářské služby
Převody nemovitostí Notářské úschovy Ochrana věřitele Závěti, vydědění Manželské smlouvy Zástavní smlouvy Ověřování a osvědčování Družstva Společenství vlastníků Dědictví Výpisy veřejné správy Konverze dokumentů
Úvod Aktuality Časté dotazy Ceny Kontakty Objednat
Akciová společnost Společnost s.r.o.
Obchodní společnosti
Jak vybrat právníka  Užitečné odkazy Mapa stránek